onsdag 23. mars 2011

Hvordan skape et godt forskningsklima?

 • Hva kjennertegner et godt forskningsmiljø?
 • Hvordan skiler arkiv- og museumsforskning seg fra forskningen ved universitet? (arbeidsform, målsettninger, funksjon)
 • Hvordan bør forskningen organiseres i fohold til helheten i insitutisjon og omverden?
 • Hvilke funksjoner bør foksnigen fylle i arkiv og museum?
 • Gode eksempler
Birgitte Sauge, forskningskoordinator, Nasjonalmuseet for kuns, arkitektur og design.

 • Lav forskningsbevisthet hos ledere og ansatte.
 • Fra strategiplan til praksis - utfordrende.
 • Rammebetingelser:
  • Abisjoner må uttrykkes og følges opp av handlingsplaner med lang tidshorisont.
  • Må integreres. 
  • Sett av penger og tid - > definiert forskningstid. 1/3 eller 1/4 av tiden
  • Ledelsen har ansvar.
  • Forskning som egen avdeling eller seksjon i avdeling hvor de ansatte rullerer.
  • Samarbeid med universitet
  • Gi publikasjoner til museene kred på lik linje med andre forskere
  • Open acces er viktig
Hanna Mellemsether, forskningskoordinator, Museene i Sør-Trøndelag
 • Ikke bare inn på kulturhistorie, men skal inn i alle faggrupper og avdelinger.
 • Ledelse
  • Styret Må være for
  • Direktøren (og avd.ledere) må gi rom, gi ansvar og etterspørre: Ord og handling i pauserom i tillegg til møter, budsjett og søknader.
  • Gjør forskningen mindre skremmende.
  • Kartlegging av forskninga på aktuelle områder.
  • Sett av tid.
  • Ha vitenskaplige ansatte på samme måte som samlingsfolk eller formidlere
 • (offentlig) Ledelse
  • Gulerot og pisk - øremerke midler
  • Kulturrådet som kontaktmøtepunkt til andre parter på store prosjekter
  • Hverdagsforskning
 • (egen) Ledelse
  • De som har forskerkompetanse på museene har et ansvar!
  • Lyst og begjær til forskning på enkeltnivå
Lars Christian Jenssen, førstearkivar, Riksarkivet
 • Helhet
  • Klar rolle forståelse
  • Felles oppfatning av forskningens funksjon
  • Forskning - et av flere ledd i vitenskaplig aktivitet (publiserering, formidling og undervisning)
  • Tilnærming
   • Grunnforskning
   • Anvendt forskning
   • Utvilingsarbeid
    • Trussel: Ubalanse mellom disse tre
  • Forskningstema og trusselen er  ubalanse mellom temaene man har.
 • Rammer
  • Forskningsorganisering: etat, selvvalt, FoU i ordinerøt eller ekstra ordinært, forskningsutvalg
  • Inngått avtaler mellom riksantikvaren og arbeidstakerorg
  • Ordinær arbeidsoppgave
  • Opptjene 2,5 arbeidsdag pr. mnd. 30 arbeidsdager i året. Maks 90 dager i året kan tas ut.
   • Problem. oppsplitting av tid
 • Mål
  • Publisering - Riksantikvaren som egen "forlagshus"
  • Formidling - utstillinger
  • Mangler
   • Strategi
   • Tids- og resulatregistering
Kari Telste, forskningskoordinator, Norsk Folkemuseum
 • Lage en forskningsplan med klare mål
 • Forskninga må foregå på lik linje og like betingelser som annen vitenskaplig forsking
 • prioriteres av alle stillinger
 • Stillingene må ha klart definerte forskning - rett og plikt til å forske
 • Stille krav til målbare resultater
 • Ansatte med formell forskerkompetanse
 • Forskning som aktivitet må foregå hele tiden.
 • Ikke vent på midler, start nå!
 • Integrer forskingen i alt annet vi arbeider med
 • Fra teori til praksis
 • Forskningskompetanse er et håndverk som hele tiden må praktiseres
 • De vitenskaplige ansatte skal publisere en artikkel i året
 • Holde seg faglig og teoretisk oppdatert
 • Ha et forum for faglige diskusjoner
 • Forskerseminarer en gang i mnd fra eget arbeid og case til diskusjoner rundt eksterne teorier og papers
 • Forankret sammen med andre planer
 • Problem: interne seminar kan bli uforpliktende. 
  • Løsning: invitere eksterne folk
 • Skrivekurs for ansatte i 2011-2012 - mer info kommer fra Norsk folkemuseum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar